31 พ.ค. 2559 ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 31 พ.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 22,000-400/230 Vac ขนาด 800 kVA พร้อมติดตั้งและรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเก่า ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 30 พ.ค. 2559 ราคากลางโครงการบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ภาคเหนือ และสมุทรสาคร 30 พ.ค. 2559 โครงการบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ภาคเหนือ และสมุทรสาคร
More...

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของการให้บริการ Website (http://www.ieat.go.th) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอบถามระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559)

คลิกเพื่อทำแบบสำรวจ