คณะกรรมการ

 

ประธานกรรมการ

นายพสุ โลหารชุน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการ บริษัท พี.ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด


กรรมการ

นายรัตนชัย ผาตินาวิน

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อแวนติ แอสเส็ท อลิอันซ์ จำกัด

กรรมการ

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ

นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จำกัด

กรรมการ

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ

กรรมการ

นายมณฑล สุดประเสริฐ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการอิสระ

กรรมการ

นายชัยยุทธ คำคุณ

รองอธิบดีกรมศุลกากร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

ผู้ว่าการ