แผนวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนเชิงยุทธศาสตร์ กนอ. ปี งบประมาณ 2560 - 2564 :

 

กนอ. กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานในช่วงปี 2560-2564 โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนานิคมฯ/ท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจอนาคต (Growth Strategy)

               จากการที่ประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศมีรายได้สูง (หลุดพ้นกับดักประเทศมีรายได้ปานกลาง) โดยใช้แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และจากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  การปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยี (Industry Revolution 4.0), New engine of growth การส่งเสริมอุตสาหกรรมในรูปแบบ Cluster, Super Cluster, S Curve กนอ. จึงใช้โอกาสดังกล่าวในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ กนอ. ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนานิคมฯ/ท่าเรืออุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจอนาคต (Growth Strategy) โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Connectivity Corridor) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตาม Cluster ,Super Cluster , S Curve เพื่อสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็งทางการเงินขององค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

          1)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรรองรับกระแส Industry 4.0 ของโลก

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม  สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy)

                การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ ดังนั้น ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Green Strategy) จึงมุ่งหวังให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยกระดับนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เป็นระดับ World class พร้อมลดการเกิดอุบัติภัยร้ายแรงของโรงงาน เพื่อให้สังคม ชุมชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ จากการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคส่วนคือนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และ ชุมชน ตามแนวยุทธศาสตร์ประชารัฐของประเทศ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

          1) เพื่อสร้างการยอมรับต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

          2) เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

          3) เพื่อยกระดับความพึงพอใจของชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม (Great Strategy)

                 การที่แนวโน้มอุตสาหกรรมโลกเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ดังนั้น กนอ. จึงต้องยกระดับการให้บริการต่อผู้ประกอบการ ผู้พัฒนานิคมฯ โดยใช้นวัตกรรม ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Great Strategy) ซึ่งมุ่งหวังยกระดับการให้บริการของ กนอ. โดยนำระบบ National Single Window มาช่วยในการอำนวยความสะดวกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับ กนอ.ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยและไร้เอกสาร ทุกวันและตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพภายในผ่านการยกระดับความผูกพันของการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ในองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

                1) เพื่อยกระดับการให้บริการและการทำงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรรองรับ Thailand 4.0

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล(Good Governance Strategy)

                รัฐบาลมีการพัฒนา ปรับปรุงและเสริมสร้างกลไกมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมอบสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง ป.ป.ช. เร่งดำเนินการกำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐต้องได้คะแนน Integrity and Transparency Assessment - ITA มากกว่า 80 ขึ้นไปตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น กนอ. จึงกำหนดยุทธศาสตร์การยกระดับองค์กรสู่องค์กรแห่งความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (Good Governance Strategy) มุ่งเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เข้มแข็งในองค์กร เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและลดช่องโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบตามบทบาทภารกิจขององค์กร  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตนในอันที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

           1) เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร


streaming content By iptv