ผลการดำเนินงานของ กนอ.

ผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน

กนอ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการ ดำเนินงานของกนอ. พัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยผลการดำเนินงานของ กนอ.แบ่ง ได้เป็น 2 ประเภท คือ

   1. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

   2. ผลการดำเนินงานที่มิใช่ด้านการเงิน

ผลการดำเนินงานในปี 2559  กนอ. มีกำไรสุทธิจำนวน 2,066 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4  เนื่องจากในปี 2558 มีการรับรู้รายได้อื่น ซึ่งเป็นรายการพิเศษเกี่ยวกับค่าตอบแทนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ผลการดำเนินงานที่มิใช่ด้านการเงิน

ในปี 2558 ในเบื้องต้นรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ในจังหวัดต่างๆ 10 แห่งตามแนวชายแดน สำหรับยุทธศาสตร์ของ กนอ. ปี 2558 ในด้าน
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจของรัฐบาลที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ และของกระทรวงอุตสาหกรรม นำมาผนวกเป็นยุทธศาสตร์
ของ กนอ. มีแผนงานสำคัญ ได้แก่

(1) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสงขลา

(2) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตอนใน โดยมุ่งเน้นคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และ

(3) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขั้นกลางน้ำและปลายน้ำ เช่น ถุงมือยาง
ถุงยางอนามัย ยางล้อ ฯลฯ เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมอื่นๆสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย ซึ่งการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้น
จะเป็นเข็มทิศทำให้ กนอ. สามารถพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง

นอกจากการเร่งรัดดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลแล้ว กนอ. ได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่หลักของ กนอ. ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

การขยายตัวของธุรกิจ มีนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด (แห่งที่ 4) และนิคมอุตสาหกรรมหนองคาย มีพื้นที่เพิ่มขึ้น
5,103 ไร่ และมีผู้ประกอบการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น 1,865 ไร่ ความเข้มแข็งทางการเงิน มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ย 6.60% ต่อปี การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีนิคมอุตสาหกรรมที่เข้าสู่การประเมินเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับECO Champion จำนวน 16 แห่ง ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กลยุทธ์ C-S-R : Care-Share-Raise ในการขับเคลื่อน ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจ
ด้านการยอมรับของชุมชนปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับ 4.35 เป็น 4.47 นอกจากนี้ กนอ. ยังได้รับรางวัลทูตอารยสถาปัตย์ ประจำปี 2558 ประเภทองค์กรอีกด้วย ความเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และได้เน้นความสำคัญกับการควบคุมกำกับดูแลและตอบสนองเหตุฉุกเฉินต่างๆ โดยในปี 2558 กนอ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “สุริยศศิธร” ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมใน
ปัจจุบัน การสร้างบริการที่เป็นเลิศ ในปี 2558 กนอ. ได้รับรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศระดับดีจากผลงานการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ของช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างชาติในนิคมอุตสาหกรรม (Mobile Service) ซึ่งเป็นผลมาจากระดับความพึงพอใจของคู่ค้า อยู่ในระดับมากที่ระดับ 3.96 ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.54 การสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศ จากผลสำรวจระดับความผูกพันของบุคลากรอยู่ในระดับมากปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบุคลากรมี Competency level เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ Productivity ของบุคลากรเติบโตสูงขึ้น