คณะผู้บริหาร


ผู้ว่าการ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม


รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์


รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา


รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา


รองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

นายวิฑูรย์ อยู่ทิม


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางเยาวนุช จิตตินันทน์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายรณชัย ขำภิบาล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายพรเทพ ภูริพัฒน์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายวีระชัย มนทิรมาโนชญ์

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.

นางสาวจริยา สุขะปาน

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นางดวงอุดม สระวาสี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสิริมนต์ โกมุทานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางวิจิตรา ศุภวิวรรธน์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ

นางทิวาพร เอี่ยมโพธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

นางวรรณวิมล ศรีพงศ์ภัค

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

นายธีรวุฒิ เจริญสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์

นางนิภา รุกขมธุร์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางชนากานต์ โสดาบรรลุ

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนุชนาถ การสูงเนิน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

นายฉกาจ พัฒนศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ร่วมดำเนินงาน

นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

นางสุวลี รักพาณิชสิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรม

นางทักษิณา พนิชานันท์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นางพจนี ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

นายสาธิต เกียรติกำจร

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

นายประทีป เอ่งฉ้วน

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นายธาดา สุนทรพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นางสาวคัทลียา ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นางสาวภัทราภรณ์ สุมันตกุล

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน

นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

นายสุโชติ ศิริยานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นายสุโชติ ศิริยานนท์(รักษาการ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

นางกรกฎ รัศมี

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

นายกิตติ เหลืองรุจินันท์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

นายคงวุฒิ ยอดพยุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

นายธัชพิชญ์ โสดาบรรลุ

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

นายเริงฤทธิ์ กุศลธรรมบถ

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นางบุปผา กวินวศิน

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

นายอนันต์ ศรีบูรพาภิรมย์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม

นางวิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายมานิต อินเมฆ

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ


ผู้อำนวยการสำนักงาน
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นางสาวนลินี กาญจนามัย


mpls