คณะผู้บริหาร


ผู้ว่าการ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม


รองผู้ว่าการ(สายงานบริหาร)

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 1)

นายวิฑูรย์ อยู่ทิมรองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 2)

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา


รองผู้ว่าการ(สายงานปฏิบัติการ 3)

นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต


รองผู้ว่าการ(สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา)

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศารองผู้ว่าการ(สายงานกิจการพิเศษ)

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก


รองผู้ว่าการ(สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์)

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี


ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางเยาวนุช จิตตินันทน์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นายพรเทพ ภูริพัฒน์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ว่าง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ว่าง

รักษาการ
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางทิวาพร เอี่ยมโพธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นางดวงอุดม สระวาสี

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางวิจิตรา ศุภวิวรรธน์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางชนากานต์ โสดาบรรลุ

ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

นางวรรณวิมล ศรีพงศ์ภัค

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

นายธีรวุฒิ เจริญสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์

นางนิภา รุกขมธุร์

ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

นางสาวจริยา สุขะปาน

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นางสาวพิมานพัชร์ สัมมจิรากุล

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางสุวลี รักพาณิชสิริ

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ 1

นางสิริมนต์ โกมุทานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สิบเอก จตุรงค์ เจริญสุขหนอ

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

นางสาวภวดี ทัพพรหม

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

นายสุโชติ ศิริยานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

นางกรกฎ รัศมี

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

นายคณพศ ขุนทอง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

นางสาวภัทราภรณ์ สุมันตกุล

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นายประทีป เอ่งฉ้วน

รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

นายพรเทพ ภูริพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 2

นางสาวนุชนาถ การสูงเนิน

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ)

นายคงวุฒิ ยอดพยุง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

นายสัญญา ช.เจริญยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

นายเริงฤทธิ์ กุศลธรรมบถ

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

นายธัชพิชญ์ โสดาบรรลุ

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

นายกิตติ เหลืองรุจินันท์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

นางสาวกรชวัลย์ สังข์ทอง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

นางพจนี ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

นายธาดา สุนทรพันธุ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด(ระยอง)

นางสาวคัทลียา ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

นางบุปผา กวินวศิน

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการ 3

นางวิชณัฐนีย์ ดิษฐปราณีต

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นายมานิต อินเมฆ

ผู้อำนวยการสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกลุ่มมาบตาพุด

นายฉกาจ พัฒนศรี


ผู้อำนวยการสำนักงาน
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

นางสาวนลินี กาญจนามัย


streaming content By iptv