ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา กนอ.

I : Integrity ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี - ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ลูกค้า และองค์กร 

EA : Excellence-Achievement มุ่งสู่ความสำเร็จที่เป็นเลิศ มีความเป็นมืออาชีพ บริการที่เป็นเลิศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

T : Tributary ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมมีความแบ่งปันเกื้อกูล และเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชน สังคมและ สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต”

 นิยาม : การเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต  หมายถึง

                - องค์กรนำ (Leading Organization) คือ เป็นผู้นำประสานหน่วยงานและชุมชน ในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)

                - เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) คือ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีสมดุลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ บนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

                - มุ่งสู่เศรษฐกิจอนาคต คือ กนอ. จะมุ่งขับเคลื่อนการสร้างอุตสาหกรรมที่ตอบสนองเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ โดยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ตามแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

วัฒนธรรมองค์กร

กนอ. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการของ กนอ. ภายใต้วิสัยทัศน์ "I-EA-T Moves SMART"

Strong : แข็งแกร่งรอบด้าน วิชาการเป็นเยี่ยม พร้อมสรรพด้านความมั่นคงทางการเงิน

Modern : ทันสมัยในบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Agile : ปราดเปรียวยิ่งกว่า คล่องตัวยิ่งขึ้น พร้อมตอบสนองทุกภารกิจที่ท้าทาย

Reform : ยกกระชับทุกขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน สู่ความสะดวกง่ายดายที่ทุกคนสัมผัสได้

Trust : องค์กรแห่งธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตอบรับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ

กนอ. กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ กนอ. ดังนี้

1) ประเทศ : เป็นผู้นำพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพในอนาคตและเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

2) สังคม ชุมชน : สร้างความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม

3) ผู้พัฒนานิคมฯ (คู่ค้า)  : สร้างกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

4) ผู้ประกอบการ (ลูกค้า) : ยกระดับการให้บริการเพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้

5) องค์กร : พัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

6) พนักงาน : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมพร้อมทั้ง พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ระบบคุณค่า

นำพัฒนาการของประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมที่พร้อมด้วยคุณธรรม สู่สังคมอย่างมี (5E's)

Equitability : มุ่งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

Economy : มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ

Environment : มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย พลังงาน และความปลอดภัย

Ethics : มุ่งสร้างจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

Education : มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคม

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ (Core Competency)

กนอ. มีความเชี่ยวชาญในการจัดตั้ง พัฒนา บริหารนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”


streaming content By iptv