A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: career_id

Filename: application-form/index.php

Line Number: 17

Backtrace:

File: /home/admin/public_html/application/views/app/application-form/index.php
Line: 17
Function: _error_handler

File: /home/admin/public_html/application/controllers/Index.php
Line: 146
Function: view

File: /home/admin/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

" >

ใบสมัครเข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: application-form/index.php

Line Number: 31

Backtrace:

File: /home/admin/public_html/application/views/app/application-form/index.php
Line: 31
Function: _error_handler

File: /home/admin/public_html/application/controllers/Index.php
Line: 146
Function: view

File: /home/admin/public_html/index.php
Line: 294
Function: require_once

โสด
สมรสแล้ว
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่

วันเกิด *

กรุ๊ปเลือด *

เชื้อชาติ *

สัญชาติ *

ศาสนา *

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ *

ออกโดย *

  *

บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเลขที่

ออกโดย (ระบุชื่อหน่วยงาน)

โทรศัพท์หมายเลข

โทรศัพท์มือถือหมายเลข *

E-mail *

สถานีตำรวจ

ผ่านการคัดเลือกแล้ว
ยังไม่ผ่านการคัดเลือกแล้ว

ชื่อ *

โทรศัพท์หมายเลข

โทรศัพท์มือถือหมายเลข *

ที่ทำงาน

E-mail

ภาษา *

พูด *

อ่าน *

เขียน *

ชื่อ

ระดับการศึกษา *

ชื่อสถานศึกษา *

สำเร็จการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. *

คุณวุฒิที่ได้รับ *

วิชาเอก *

สถาบัน และที่ตั้ง

หลักสูตร

ชื่อที่ทำงาน *

สถานที่ตั้ง *

โทรศัพท์หมายเลข *

ตำแหน่ง *

ตั้งแต่วันที่ *

ถึงวันที่ *

เงินเดือนครั้งสุดท้าย *

สาเหตุที่ออก *

หน้าที่และความรับผิดชอบ *

รูปถ่าย

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัว

สำเนาปริญญาบัตร / สำเนาประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะ / สำเนาประกาศนียบัตร

สำเนาใบคะแนนผลการศึกษา

สำเนาหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี)

สำเนารับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)

สำเนาใบรายงานผลคะแนนการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

17. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
(3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคเท้าช้างที่ปรากฎอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(6) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพราะทุจริต ต่อหน้าที่
(7) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นกรรมการ พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

18. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นความจริงทั้งสิ้น หากข้าพเจ้าได้เข้าทำงานในการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) แล้ว และข้าพเจ้าต้องออกจากงานไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ กนอ. หักเงิน ซึ่งข้าพเจ้า มีสิทธิ์ได้รับเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ข้าพเจ้าได้มีอยู่ หรือก่อให้เกิดขึ้นแก่ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) จนครบถ้วน

หมายเหตุ ถ้าท่านไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ให้ถือว่าใบสมัครหมดอายุ

streaming content By iptv