รายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

NEWS

  • กนอ. โดยคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ ได้กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน...
  • read more »
Views all

C

48111