การจัดสัมมนาด้านระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)

การจัดสัมมนาด้านระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดสัมมนาด้านระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน PSM และทราบถึงแนวทางการนำไปใช้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินการ PSM จากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 

Download


streaming content By iptv