โครงการ Digital Social Innovation

โครงการ Digital Social Innovation

กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับสภาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Digital Social Innovation 2017 ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้

1. เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลกจากการสร้างสรรค์ความคิดดี ให้เป็นจริงได้

2. เป็นเวทีในการระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ดว่าในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลจำนวนมากนั้น จะสามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างไร

3. เป็นเวทีแห่งความร่วมมือ แบ่งปัน และทำงานร่วมกัน สร้างโครงการที่มีประโยชน์ระหว่าง ภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และชุมชน ด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโลโลยีดิจิทัล เพื่อสังคมที่ดีขึ้น อย่างเท่าเทียมกัน

Theme : Digital Technology-Pathways to Social Changes

Hilight :

  • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
  • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม digital social innovation
  • Social Innovation Project การนำเสนอโครงการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม
  • Digital Social Inno App การแสดง application ทางด้านการพัฒนาสังคมและธุรกิจร่วมกัน
  • Networking Night กิจกรรมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์

ลงทะเบียนด่วน ที่ www.digital-social-innovation.com