การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล

กนอ. ได้กำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากร กนอ. ไว้ว่า “มุ่ง สร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยการ คัดคนดีสร้างคนเก่ง พัฒนาโครงสร้างและระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมุ่งสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาพนักงาน ให้มีการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร และมีพฤติกรรมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ” ซึ่ง กนอ. ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล ให้เต็มศักยภาพ โดยมีการทบทวนปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ผลการดำเนินงานที่เชื่อมโยง และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของ พนักงาน รวมทั้งเพื่อให้มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานให้ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งตัวชี้วัด ประกอบด้วย Team–based KPI, Individual KPI และตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่าร่วม (Core Value) ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับถือเป็นหัวใจของ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดังนั้น กนอ. จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร กนอ. อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานไปศึกษา/อบรม/ดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ตลอดจนการบรรยายพิเศษ รวมถึงได้ส่งพนักงาน ไปอบรมภายนอกตามที่หน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร กนอ. มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจได้


streaming content By iptv