โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนเเรง(EHIA)

เกี่ยวกับโครงการ

          สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง กำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร ธรรมชาติหรือสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือ กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 เพื่อให้โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ใช้ถือปฏิบัติในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้มี การดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปโดยครบถ้วนตามแนวทางของมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในภาคผนวก ง ของประกาศฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้หน่วยงานอนุญาตจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสีย ก่อนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการ

          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตโครงการหรือกิจการต่างๆ ที่มีความประสงค์จะประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมโดยในกรณีประเภทและขนาด โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และคณะกรรมการ กนอ. ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการ  กนอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ระบุให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรุนแรงฯ และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ รวมทั้งให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อน กนอ. จึงจะพิจารณาการประกอบกิจการดังกล่าวต่อไป

           กนอ. ได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินตามกระบวนการขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ ของ กนอ.ที่ชัดเจน ให้เป็นไปตามหมวด ง. ของประกาศ ทส ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2552 และมติคณะกรรมการ กนอ. ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ได้เห็นชอบในแนวทางการดำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสอง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ดังนี้

             1) คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีหน้าที่ในการศึกษา  รายละเอียดโครงการ การกำหนดกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็น และจัดทำรายงานการรับฟังความคิดเห็น พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

             2) คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีหน้าที่วางแผน กำหนดแนวทาง การประสานและดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการรับฟังความคิด เห็นให้เป็นไปตามแนวทางของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             3) คณะกรรมการเทคนิคเพื่อประมวลผลกระทบของโครงการอาจรุนแรง มีหน้าที่รวบรวม  และประมวลความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผล กระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และความเห็นขององค์การอิสระ และดำเนินการแสวงหาหรือรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง  ความเห็น คำแนะนำและข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการอนุมัติ หรืออนุญาต

 

เข้าสู่เว็บ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนเเรง(EHIA)