นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ

ปีที่ก่อตั้ง : 2556

ผู้พัฒนานิคมฯ : บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2650 1192-3 ต่อ 121

โทรสาร : 0 2650 1901


mpls