ภาพรวมการประกอบกิจการ

ภาพรวมการประกอบกิจการ

ข้อมูลประเทศต่างๆที่เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม (ปี2559 ระหว่าง ตุลาคม 2558- สิงหาคม 2559)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ปี2559 ระหว่าง ตุลาคม 2558- สิงหาคม 2559)