กนอ. จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ”

กนอ. จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ”

ในโอกาสที่ กนอ. ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 44 กนอ. ได้ดำเนินกิจกรรม “ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงพลังความมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวนกว่า 10,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมกว่า 140 ไร่ ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv