กนอ. หนุน ททท. ยกระดับการท่องเที่ยว 10 ชุมชนทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สอดรับแนวคิดการพัฒนานิคมฯ เชิงนิเวศ

กนอ. หนุน ททท. ยกระดับการท่องเที่ยว 10 ชุมชนทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สอดรับแนวคิดการพัฒนานิคมฯ เชิงนิเวศ

กนอ. ร่วมกับ ททท. และพันธมิตร เดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวชุมชน 10 แห่งทั่วประเทศ ในรูปแบบ CSR Outing ตั้งเป้าสร้างรายได้ชุมชนละ 1 ล้านบาท ภายในปี 2560 เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สอดรับกับแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. สนองนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การสานพลังประชารัฐ ด้านการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานพันธมิตร รวม 10 หน่วยงานดำเนินโครงการ วิลเลจ ทู เดอะ เวิร์ล( Village To The World) ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนที่ไม่มีจุดขายทางด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (Attraction based) แต่มีศักยภาพด้านกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน (Activity based) ให้สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในรูปแบบการผนวกกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้ากับกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี (CSR Outing) ขององค์กรต่างๆ โดยได้มีการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพ จำนวน 10 แห่งจากทั่วประเทศ มาร่วมกันพัฒนาโปรแกรม/แพ็คเกจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดแคมเปญออนไลน์ภายใต้ชื่อ มีท อิน เดอะ วิลเลจ (MEET IN THE VILLAGE) ที่มีผู้บริหารจาก 10 หน่วยงาน มารับบทบาทเป็นทูตประจำแต่ละชุมชน (CEO Village Ambassadors) และนำไปสู่การเปิดเวทีให้ทั้ง 10 ชุมชน ได้มีโอกาสนำเสนอขายแพ็คเกจการท่องเที่ยวชุมชนให้กับองค์กรต่างๆ

นอกจากนั้น นายวีรพงศ์ กล่าวอีกว่า ตนได้รับบทบาทให้เป็นทูตประจำชุมชนของบ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน นับเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอข้อมูลชุมชนให้แก่ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของ กนอ.กว่า 200 แห่ง เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจซื้อแพ็คเกจการท่องเที่ยวของชุมชนแต่ละแห่ง โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1 ล้านบาทต่อชุมชน ภายในปี พ.ศ. 2560 (มากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 5 เท่า) ซึ่งเม็ดเงินจำนวนดังกล่าว จะถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

“ปรัชญาในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของ กนอ. คือ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มุ่งเน้น การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน ไม่ว่าอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ใด ชุมชนโดยรอบจะต้องได้รับประโยชน์และเติบโต/พัฒนาไปด้วยกัน ดังเช่น จังหวัดลำพูน ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ที่ผ่านมาได้มีการนำเศษผ้าที่เหลือจากโรงงานในนิคมฯ มาให้กลุ่มแม่บ้านรอบนิคมฯ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเมื่อ กนอ. ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน ก็ได้มีการนำกลุ่มแม่บ้านรอบนิคมฯ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าร่วมกับชุมชน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ นอกจากวัฒนธรรมด้านการทอผ้า ตีเหล็ก และออกแบบเครื่องเงิน ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม ยังเป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก ผู้คนในชุมชนถือศีลห้าและทานอาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัด จึงเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายบุญ เป็นอย่างมาก” นายวีรพงศ์ กล่าว