ประธานกรรมการ กนอ. นำ ผวก. และคณะผู้บริหารระดับสูง อวยพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสขึ้นปีใหม่

ประธานกรรมการ กนอ. นำ ผวก. และคณะผู้บริหารระดับสูง อวยพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสขึ้นปีใหม่

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ กนอ. นำ ผวก. กนอ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กนอ. เข้าอวยพร นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2560 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560 และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. กนอ. ได้นำคณะผู้บริหาร กนอ. เข้าอวยพร นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วย

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv