กนอ. ร่วมคณะรัฐบาล ลงนาม MOC กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กนอ. ร่วมคณะรัฐบาล ลงนาม MOC กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. เป็นผู้แทน กนอ. ร่วมคณะรัฐบาล ซึ่งนำโดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยี่ยมคารวะนายติน จ่อ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมร่วมหารือกับนางออง ซาน ซูจี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และที่ปรึกษาแห่งรัฐ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเชิงลึก ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ช่วงระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 โดย กนอ. ได้รับมอบหมายให้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation : MOC) กับ Ayeyarwadee Development Public Co.,Ltd. (ผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมปะเตง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการให้บริการลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv