สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการประเมินและการยอมรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการประเมินและการยอมรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. เป็นประธานในการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการประเมินและการยอมรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยภาคีต่างๆ ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence และ  Eco-Worldclass รวมถึงระบบการขอรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   17 กุมภาพันธ์ 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv