สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการประเมินและการยอมรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการประเมินและการยอมรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รผก.กพ. เป็นประธานในการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการประเมินและการยอมรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยภาคีต่างๆ ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence และ  Eco-Worldclass รวมถึงระบบการขอรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   17 กุมภาพันธ์ 2560