กนอ. ประกาศ "เจตจำนง โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต" มุ่งมั่นยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

กนอ. ประกาศ "เจตจำนง โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต" มุ่งมั่นยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

กนอ. ประกาศ “เจตจำนง โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต” มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด้วยนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต 5 เรื่อง พร้อมมุ่งมั่นยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง หลัง ป.ป.ช. ให้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 5 จาก 115 หน่วยงานภาครัฐ
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กนอ. ได้จัดกิจกรรม “I-EA-T’s Intention Day : เจตจำนง โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต” มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยมีการประกาศนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์กรยึดถือปฏิบัติ ครอบคลุม 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต 2. ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรด้วยความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ 3. บริหารและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบ 4. ไม่ยินยอมให้มีการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่เพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต 5. ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน
“กนอ. ยึดมั่นการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นเป็นองค์กรโปร่งใส ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประพฤติมิชอบ มีมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมา และจะยังคงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดไป โดยคณะกรรมการ กนอ. ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ว่า จะซื่อตรง จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นบริหารงานและปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นการไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”
ประธาน กนอ. กล่าวต่อไปว่า ในปีที่ผ่านมา กนอ. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งประเมินใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ความโปร่งใส 2. ความพร้อมรับผิด 3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดย กนอ. ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดเป็นอันดับที่ 5 จาก 115 หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง