กนอ. ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตรบริจาคเงิน ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กนอ. ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตรบริจาคเงิน ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กนอ. ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตรบริจาคเงิน 1150000 บาท ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อก่อสร้างบ้านเรือนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ตามแบบโยธาธิการ จำนวน 5 หลัง ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. 23 กุมภาพันธ์ 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv