CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยมชมและรับฟังสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรฐษกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC) และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วจากนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. และนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. ในงาน CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   23 มีนาคม 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv