CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เยี่ยมชมและรับฟังสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาเขตเศรฐษกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC) และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วจากนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. และนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. ในงาน CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชีย จุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   23 มีนาคม 2560