พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และราชบุรี

พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และราชบุรี

สายงานปฏิบัติการ 1 ได้จัดให้มีพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และราชบุรี จำนวน 23 ราย ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ   23 มีนาคม 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv