กนอ. ชู 234 สถานประกอบการต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลธรรมาภิบาล ธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2559

กนอ. ชู 234 สถานประกอบการต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลธรรมาภิบาล ธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2559

กนอ. ชู 234 สถานประกอบการต้นแบบ คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ ธงขาว-ดาวเขียว ประจำปี 2559 ตอกย้ำ การบริหารจัดการด้านความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ประชาชนเข้าถึงอุตสาหกรรมด้วยหลักธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย สามารถอยู่รวมกันได้อย่างยังยื่น

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแนวทางอันนำไปสู่ความร่วมมือในการทำงานตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กนอ. ผู้แทนชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ และสื่อมวลชนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในตรวจสอบ และกำกับดูแลสถานประกอบการ บนความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้สถานประกอบการมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ตลอดจน สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีจำนวนสถานประกอบการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม การบริหารจัดการคุณภาพอากาศ การบริหารจัดการไอระเหยของสารเคมี ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่การทำงาน การบริหารจัดการอุบัติเหตุ การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว รวมทั้งด้านการสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมกับภาคสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ และรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ ธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) ประจำปี 2559 รวมทุกพื้นที่ ทั้งสิ้น อยู่ที่ 234 แห่ง ในพื้นที่ 34 นิคมฯทั่วประเทศ

ล่าสุดที่ สำนักงานนิคมฯมาบตาพุด จังหวัด ระยอง ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และ มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการในกลุ่มพื้นที่นิคมฯและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่มีผลการประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม จำนวน 114 แห่ง นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณธงธรรมาภิบาลฯยอดเยี่ยม หรือ ธงขาว- ดาวทอง (Gold Star Award) ให้กับ 46 สถานประกอบการ ที่มีการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมมาต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ถือเป็นแบบอย่างในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตาม แผนลด และขจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ

“สถานประกอบการที่ได้รับธงขาว-ดาวเขียว ทั้งสิ้น 234 แห่งทั่วประเทศนั้น ถือเป็นแบบอย่างในการนำหลัก ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส และ สร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม กับสังคม ตลอดจนสร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วนในระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนโดยรอบ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป” นายวีรพงศ์กล่าวstreaming content By iptv