กนอ. จูงใจนักลงทุน อัดโปรโมชั่น "ฟรีค่าเช่า" "นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว"

กนอ. จูงใจนักลงทุน อัดโปรโมชั่น "ฟรีค่าเช่า" "นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว"

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv