กนอ.-สวทช. เซ็น MOU ร่วมพัฒนาเขตนวัตกรรมฯ “EECi” สร้างศูนย์รวม R&D หนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กนอ.-สวทช. เซ็น MOU ร่วมพัฒนาเขตนวัตกรรมฯ “EECi” สร้างศูนย์รวม R&D หนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กนอ.-สวทช.ลงนาม MOU พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECi เปิดพื้นที่ เป็นแหล่งรวมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC สู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทยโดยมีนายกรัฐมนตรีร่วมเป็น สักขีพยาน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต(New Engine of Growth) ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) เห็นชอบในหลักการ "กรอบแนวคิดการยกระดับและพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of innovation: EECi) ซึ่งจะเป็นการกำหนด แนวทางการพัฒนา ที่นำมาสู่ความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ (5 เม.ย.) ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ดำเนินการหลักในการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

สำหรับ ขอบเขตความร่วมมือการดำเนินงานในครั้งนี้ จะสนับสนุน และพัฒนาร่วมกันใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. การสนับสนุนข้อมูลและองค์ความร่วมรู้ บุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการพัฒนานโยบายและแผนขับเคลื่อนการพัฒนา EECi เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

2. การสนับสนุน และให้บริการตามภารกิจและบทบาทของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่

3. การสนับสนุนด้านข้อมูล และองค์ความรู้ ตลอดจนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรอื่นๆที่จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

“การจัดตั้ง EECi นี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา(R&D)ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม และให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ (New Industry Development) และ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย ซึ่งจะรวมไปถึงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0” นายวีรพงศ์กล่าว


streaming content By iptv