พิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อสังคม "ประชารัฐร่วมใจ... ปลอดภัยทุกเส้นทาง"

พิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อสังคม "ประชารัฐร่วมใจ... ปลอดภัยทุกเส้นทาง"

พิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อสังคม "ประชารัฐร่วมใจ... ปลอดภัยทุกเส้นทาง" 55 หน่วยงาน โดยมี นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้การปฏิบัติการ 2 และนางวรรณวิมล ศรีพงศ์ภัค ผอ.ฝชส. เป็นผู้แทน กนอ. ณ Synergy Hall อาคาร Enco C ชั้น 6   5 เมษายน 2560


streaming content By iptv