พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม และสนับสนุน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม และสนับสนุน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม และสนับสนุน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม New S-Curve และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง" ระหว่าง นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. กนอ. ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   11 เมษายน 2560


streaming content By iptv