คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานในนิคมฯ บางชัน

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานในนิคมฯ บางชัน

นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯบางชัน ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำกับการบริหารจัดการนิคมอตุสาหกรรม และการประกอบกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาล ของบริษัท ฮานามิ ฟู๊ดส์ จำกัด บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร บริษัท เอส แอลฮมโพรดักส์ จำกัด และบริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv