กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ "กนอ. สร้างฝายชะลอน้ำตามแนว ทางพระราชดำริ"

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ "กนอ. สร้างฝายชะลอน้ำตามแนว ทางพระราชดำริ"

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ กนอ. ร่วมกับผู้บริหาร/พนักงานจิตอาสาของ กนอ. และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกันกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ "กนอ. สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริ" ให้กับชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาสร้างประโยชน์ในการชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของชุมชน 29 เมษายน 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv