คณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจทวาย ประเทศเมียนมาร์ศึกษาดูงานศูนย์ TSC

คณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจทวาย ประเทศเมียนมาร์ศึกษาดูงานศูนย์ TSC

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. และนางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.บพ. ให้การต้อนรับ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัททวาย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัดในโอกาสนำคณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจทวาย ประเทศเมียนมาร์ศึกษาดูงานศูนย์ TSC กนอ.สนญ.   9 พฤษภาคม 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv