รองผู้ว่าการ กนอ. บรรยายพิเศษ ในงาน Mitsubishi Motors Cooperation Council Top Management Seminar

รองผู้ว่าการ กนอ. บรรยายพิเศษ ในงาน Mitsubishi Motors Cooperation Council Top Management Seminar

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการ (สายงานบริการและลูกค้าสัมพันธ์) เป็นผู้แทน กนอ. บรรยายพิเศษ ในงาน Mitsubishi Motors Cooperation Council Top Management  Seminar ในหัวข้อ "Eastern Economic Corridor and SEZs : The New Investment Opportunity in Thailand" ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของ กนอ. แก่ผู้บริหารระดับสูงของชมรมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ไทย ให้ทราบถึงภาพรวมการบริหารจัดการนิคมฯ และข้อมูลพื้นที่นิคมฯ ใน EEC และ SEZ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนต่อไป  วันที่ 3 สิงหาคม 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv