ผู้บริหาร กนอ. นำทีมพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาดูแลให้บริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

ผู้บริหาร กนอ. นำทีมพนักงานร่วมเป็นจิตอาสาดูแลให้บริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ (8 สิงหาคม 2560) นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. นำทีมผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน กนอ. ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแล ให้บริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ สนามหลวง

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv