โครงการเปิด Open House ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Industry Transformation Center (ITC)

โครงการเปิด Open House ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Industry Transformation Center (ITC)

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก.กนอ. และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการเปิด Open House ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต Industry Transformation Center (ITC) "ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันสู่โลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต" เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความต้องการของอุตสาหกรรมไทย ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ รวมถึงการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญผ่านเครือข่ายต่างๆ ณ อาคารต้นคิดสตูดิโอ และอาคารต้นกล้าแกลลอรี่ ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท   10 สิงหาคม 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv