งานสัมนา เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส

งานสัมนา เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผวก. ให้เกียรติเปิดงานสัมนา เรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส โดยคุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและหัวข้อโครงการผลิตรถเข็น รถโยกคนพิการในนามโรงงานไทยวีล โดยคุณวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิคนพิการไทยและมอบเงินสนับสนุนรถเข็น (วีลแชร์) จำนวน 10 คัน ให้มูลนิธิคนพิการไทย   26 กันยายน 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv