สัมภาษณ์ ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายการ ห้องข่าวธุรกิจ ช่องเนชั่น 22

สัมภาษณ์ ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายการ ห้องข่าวธุรกิจ ช่องเนชั่น 22

ติดตามชมรายการย้อนหลังการสัมภาษณ์ ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในรายการ ห้องข่าวธุรกิจ ช่องเนชั่น 22 เวลา 10.40 น. ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ในประเด็นเกี่ยวกับบทบาท กนอ. ในพื้นที่ EEC ผ่านทางลิงค์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155921283357450&id=359255107449

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv