กนอ. ประกาศคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อประกันอุบัติเหตุ

กนอ. ประกาศคัดเลือกบริษัทประกันภัยเพื่อประกันอุบัติเหตุ

กนอ. มีความประสงค์จะทำประกันภัยอุบัติเหตุ(กลุ่ม) ให้กับพนักงานและลูกจ้าง กนอ.ในความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บทางร่างกายหรือทำให้เกิดการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพอย่างถาวร โดยกำหนดระยะเวลาการประกันภัย 1 ปี (จ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นรายปี) กำหนดวงเงนทุนประกันภัยไว้คนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ค่ารักษาพยาบาลคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง และให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

กนอ.จึงประกาศเชอญชวนบริษัทผู้รับประกันภัยยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัเลือกเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุ(กลุ่ม) ให้กับพนักงานและลูกจ้าง กนอ. โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดประกอบการพิจารณาคัดเลือกตามรายละเอียดในเอกสารดาวน์โหลด

Download

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv