กิจกรรมชักจูงการลงทุน Roundtable "โอกาสการลงทุนและศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสระแก้วในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ. สระแก้ว"

กิจกรรมชักจูงการลงทุน Roundtable "โอกาสการลงทุนและศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสระแก้วในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ. สระแก้ว"

นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รผก.บพ. นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกลุ่มผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุน Roundtable "โอกาสการลงทุนและศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสระแก้วในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ. สระแก้ว" ณ โรงแรม The Velo’s Hotel & BMX Pump Track อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการ จ. สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งผู้แทนส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว และในช่วงบ่าย รผก.บพ. นำคณะฯ สำรวจศักยภาพพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว   29 พฤศจิกายน 2560

คำชี้แจงการอนุญาตการประกอบกิจการ โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ตามที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับคาขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรม ส่วนขยาย (แบบ กนอ. 03/3) ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) โครงการโรงงานโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)


streaming content By iptv