สอบราคางานเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน งานต่อเติมชายหลังคาบ้านพักพนักงาน และบ้านพักคนงาน และงานก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ประสงค์จะสองราคาจ้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน งานต่อเติมชายหลังคาบ้านพักพนักงาน และบ้านพักคนงาน และงานก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ

โดยมีกำหนดรับแบบซองราคาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เปิดซองสอบราคาวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบสอบราคาได้ที่ กองพัสดุ ฝ่า่ยบริหาร

(ชั้น M) เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 022530561 ต่อ 1140-1145 

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ