5 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) และระบบการเรียนรู้ของ กนอ.ประจำปี 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 2564 ราคากลางโครงการจัดจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 5 มี.ค. 2564 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 3 มี.ค. 2564 เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ อาคารศุลกากรและอาคารเก็บของกลาง นิคมฯ ลาดกระบังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)