8 ม.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ อาคารศุลกากรและอาคารเก็บของกลางนิคมฯ ลาดกระบัง 3 ม.ย. 2563 ประกาศราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ ติดตั้ง ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 ม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาต้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสหากรรมมบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ม.ย. 2563 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานอาคารสำนักงานใหญ่ ตึกเก่า ชั้น 2 ส่วนงาน ผวก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)
สถาบันเครือข่าย