คณะกรรมการ

 

ประธานกรรมการ

นายพสุ โลหารชุน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการ บริษัท พี.ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด


กรรมการ

นายรัตนชัย ผาตินาวิน

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อแวนติ แอสเส็ท อลิอันซ์ จำกัด

กรรมการ

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ

-

-

กรรมการ

นางปริศนา ประหารข้าศึก

กรรมการอิสระ

กรรมการ

นายมณฑล สุดประเสริฐ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรรมการ

นายก้อง รุ่งสว่าง

กรรมการอิสระ

กรรมการ

นายชัยยุทธ คำคุณ

รองอธิบดีกรมศุลกากร
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

กรรมการ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

ผู้ว่าการ