ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 158/2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน