ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 96/2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน