ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศ กนอ. ที่ 121/2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5-6 สังกัด กองชุมชนสัมพันธ์ และกองพัฒนาชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์