ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน