ประชาสัมพันธ์งาน "Nepal 13th International Industrial Trade Fair and Innovation Expo 2017" ณ กรุงกาฐมาณฑุ

ประชาสัมพันธ์งาน "Nepal 13th International Industrial Trade Fair and Innovation Expo 2017" ณ กรุงกาฐมาณฑุ

          ประเทศเนปาลจะจัดงาน "Nepal 13th International Industrial Trade Fair and Innovation Expo 2017" ซึ่งจัดโดย Federation of Nepal Cottage and Small Industries (FNCSI) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนปาล กระทรวงอุตสาหกรรมเนปาล และ National Academy of Science and Technology (NAST) โดย FNCSI เป็นองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศเนปาล และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมรายย่อยในเนปาล
          โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเนปาล โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งจะมีการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
          จึงขอเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติม)