โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain "T-GoodTech"

โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain "T-GoodTech"

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ได้กำหนดชุดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ มาตรการด้านการส่งเสริมพัฒนา และมาตรการด้านการเงิน ซึ่งมาตรการทั้ง 2 ส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในแผนงานการส่งเสริมพัฒนาคือ การเพิ่มขีดความสามารถและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Capacity Upgrading and Transforming) และมอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภาระกิจส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งแผนการดำเนินงานคือ การผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ภายใต้โครงการ Digital Value Chain โดยส่งเสริมการใช้ระบบเชื่อมโยงธุรกิจผ่านการสร้างแพลทฟอร์ม T-GoodTech ของไทยที่เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัททั่วโลก พร้อมเชื่อมต่อสู่แพลทฟอร์ม J-GoodTech ของประเทศญี่ปุ่นในอนาคตซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการของ SMEs ไทยมีความน่าเชื่อถือและขยายตลาดไปสู่ระดับสากลได้มากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันเครือข่าย