สำนักงาน กพร. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning)

สำนักงาน กพร. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning)

สำนักงาน กพร. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดทำหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ www.opdcacademy.com เพื่อให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการเรียรรู้ตลอดชีวิตอย่างเสมอภาค
สนใจรายละเอียดโครงการติดตามได้ที่ www.opdcacademy.com
สถาบันเครือข่าย