คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA

คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA

คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
MINI MBA : นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่นที่ 2
เปิดรับสมัคร วันนี้ถึง 10 มกราคม 2563
อบรม 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563
คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม
• ผู้บริหารทุกระดับ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
• จำนวน 50 คน
ค่าลงทะเบียน
Program 1 ท่านละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จำนวน 90 ชั่วโมง
Program 2 ท่านละ 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
จำนวน 90 ชั่วโมง และศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)
#ค่าใช้จ่ายในการอบรมบริษัทหรือหน่วยงานลดหย่อนภาษีได้200%
รายละเอียดหลักสูตร https://sasuk.fph.tu.ac.th/news/courses/2020_miniMBA.php
สถาบันเครือข่าย