นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2

ปีที่ก่อตั้ง : 2560

ผู้อำนวยการนิคมฯ : - 

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 2676 4031-6

โทรสาร : 02-6764038

E-mail :industrial@tfd-factory.com

สถานที่ตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี และนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2
ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานใหญ่

อาคารทีเอฟดี เลขที่ 18 ซอยสาทร11 แยก9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 9,500,000 บาท ต่อ ไร่

พื้นที่โครงการ

นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 2    เนื้อที่ทั้งหมด 833-1-5.4 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 30 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ 43 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 77 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบไฟฟ้า

 • โครงการจะตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยภายในพื้นที่โครงการเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานที่เข้ามาตั้ง โดยรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระบบน้ำประปา

 • โครงการได้ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีกำลังการผลิตชุดละ 1,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมกำลังการผลิตน้ำประปาทั้งหมด 2,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางทางชีวภาพ แบบระบบตะกอนเร่ง ขนาดอัตราการบำบัด 2,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรองรับน้ำเสียของโครงการ ประมาณ 1,974 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแบ่งการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ออกเป็น 2 ชุด คือ อัตราการบำบัดชุดละ 1,100 ลูกบาศก์เมตร (รวมทั้งหมด 2,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ซี่งสามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ

ระบบระบายน้ำฝน

 • ภายในโครงการจะมีรางระบายน้ำตามแนวถนนภายในโครงการทั้ง 2 ฝั่ง และรวบรวมไปยังบ่อหน่วงน้ำ ขนาดรวม 172,611 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 บ่อ ซึ่งสามารถรองรับน้ำฝนที่ตกภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ

ระบบป้องกันน้ำท่วม

 • ดำเนินการถมพื้นที่ให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุดในรอบ 50 ปี (2.70 เมตร รทก.) โดยปรับระดับพื้นดินขึ้นมาเหนือระดับน้ำสูงสุดอีก 50 เซนติเมตร ทำให้ระดับดินในการก่อสร้างโครงการอยู่ที่ระดับ +3.20 เมตร รทก.

ระบบกำจัดของเสีย

 • โครงการกำหนดให้โรงงานดำเนินการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมและการกำจัด
 • ในกรณีบริษัทที่ให้บริการรับกำจัดกากของเสียทั่วไปดังกล่าวไม่สามารถให้บริการได้ โครงการจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบถนน

 • จุดเข้า-ออกหลักของโครงการเชื่อมต่อกับถนนคลองใหม่-บางควาย โดยจะเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 (บางปะกง-ฉะเชิงเทรา)
 • ทางเข้า-ออกสำรองบริเวณจุดเชื่อมถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่)
 • โครงการได้ออกแบบถนนเป็น 4 ช่องจราจร มีเขตทาง 35 เมตร ผิวจราจร 14 เมตร มีเกาะกลางกว้าง 3 เมตร
 • ในช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ